//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
Informacije javnega značaja Natisni

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Kosovelova ulica 6
6210 Sežana

Tel: +386 5 7311 880    Fax: +386 5 7311 890

Odgovorna uradna oseba:

Jadranka Mihalič, ravnateljica
Tel: +386 5 7311 881
jadranka.mihalic(na)guest.arnes.si
 

Datum prve objave kataloga:

1.1.2007

Datum zadnje spremembe:

31.9.2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://ossk.sezana.net 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Kosovelova ulica 6
6210 Sežana

Podružnica Lokev
Lokev 123
6219 Lokev pri Sežani

Organigram zavoda

Organigram zavoda

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Jadranka Mihalič, ravnateljica
Tel: +386 5 7311 881
jadranka.mihalic(na)guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o hišnem redu Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana
 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa 
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti

Državni predpisi

 

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila. 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Jih ni.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov za šolsko leto 2017/2018
 • Šolski koledar za šolsko leto. 2017/2018
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://ossk.sezana.net  ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole. 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)