//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
Preverjanje in ocenjevanje znanja Natisni

Preverjanje in ocenjevanje znanja je sprotno pri vseh predmetih.

Ocenjevanje
Ocenjevanje znanja je lahko
opisno ali številčno. Opisno uporabljamo v vseh oddelkih 1. in 2. razreda. V vseh ostalih je ocenjevanje le številčno z ocenami od 1 do 5. Pisno ocenjevanje znanja je predhodno napovedano. V začetku vsakega ocenjevalnega obdobja je izdelan razpored pisnega ocenjevanja.

Izvajanje diferenciacije
Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri vseh predmetih. Učitelj v oddelku ali učni skupini diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.

V 8. in 9. razredu letos izvajamo pouk v heterogenih učnih skupinah pri slovenščini, matematiki in angleškem jeziku.

Nacionalno preverjanje znanja
V 9. razredu je obvezno preverjanje znanja, pridobljenega od 6. do 9. razreda, pri slovenskem jeziku in matematiki, tretji predmet pa določi minister izmed štirih predmetov, napovedanih ob začetku šolskega leta.

NPZ bo predvidoma v maju.

Zunanje preverjanje znanja bomo izvedli tudi za učence 6. razreda (po 2. triadi). Preverja se  znanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Preverjanje ne vpliva na šolski učni uspeh.

TUKAJ si lahko ogledate napovedana pisna ocenjavanja znanja do zaključka šolskega leta.