//--> //--> -->

Prijava / odjava


Ste pozabili geslo?
Šolska prehrana Natisni

Subvencionirana prehrana - novosti

Kot že veste so v šolskem letu 2015/2016 do brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).

Novo pa je, da bo subvencija kosila od 1. 1. 2016 pripadala tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila.
  • nad 30% do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Šola bo pri obračunu prehrane upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med pristojnim ministrstvom in šolo. V kolikor imate odločbo o otroškem dodatku, ki se je iztekla ali pravice do otroškega dodatka še niste uveljavljali, vložite novo vlogo na pristojni Center za socialno delo.
Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oziroma do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila. Starši na šoli oddajo le prijavo na šolsko prehrano.

Šolska svetovalna služba